ISO 9001 – Laatujärjestelmä takaa laadukkaan lopputuloksen

ISO 9001 on laatujärjestelmä, joka kuuluu laajempaan ISO 9000 -perheeseen. Se on maailman tunnetuin laadunhallinnan työkalu, ja sitä käytetään laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen.

Me Pintamestareilla olemme ansainneet ISO 9001 -sertifikaatin, joka on meille paitsi ylpeyden aihe, myös hyvä työkalu oman toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja laadun hallitsemiseen. 

Lue, mikä on ISO 9001, ja mitä hyötyä laatujärjestelmä tuo tilaajalle.  

Mikä on ISO 9001 –sertifikaatti, ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

ISO 9001 -sertifikaatti on kansainvälinen standardi, joka määrittelee laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. Se on osa ISO 9000 -standardiperhettä, ja sen tarkoituksena on auttaa organisaatioita parantamaan tuotteidensa tai palvelujensa laatua ja varmistamaan, että ne täyttävät asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien vaatimukset.

ISO 9001 -standardi sisältää joukon periaatteita ja vaatimuksia, jotka organisaation tulee täyttää saadakseen sertifikaatin.
Nämä vaatimukset liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Asiakastyytyväisyys: Organisaation tulee keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin ja pyrkiä varmistamaan, että ne täytetään.
 • Johtaminen: Johto on sitoutunut laadunhallintajärjestelmään ja sen jatkuvaan parantamiseen.
 • Prosessilähestymistapa: Organisaation tulee tunnistaa ja hallita keskeisiä prosessejaan, jotka vaikuttavat tuotteiden tai palvelujen laatuun.
 • Jatkuvan parantamisen periaate: Organisaation tulee pyrkiä jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja laadunhallintajärjestelmäänsä.
 • Päätöksenteko perustuen tosiasioihin: Päätökset ja toimenpiteet tulee perustaa luotettavaan tietoon ja analyyseihin.
 • Suhteiden hallinta sidosryhmiin: Organisaation tulee ottaa huomioon sidosryhmien tarpeet ja odotukset.
 • Toiminnan systemaattisuus: Laadunhallintajärjestelmän tulee olla dokumentoitu ja organisoitu niin, että se toimii tehokkaasti.

ISO 9001 -sertifikaatti tarkoittaa käytännössä, että organisaatio on läpäissyt sertifiointiprosessin, joka osoittaa sen noudattavan ISO 9001 -standardin vaatimuksia. Meille sertifikaatti myönnettiin vuonna 2018, ja sen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa laadunhallinnan parantamista, sekä säännöllisiä tarkastuksia.

ISO 9001 – laatujärjestelmän hyödyt tilaajalle

Me Pintamestareilla olemme tehneet kattopinnoitusurakoita sekä ilman laatusertifikaattia (2003–2017), että laatusertifikaatin kanssa (2018-). 

Oma kokemuksemme on osoittanut, että laatusertifioinnista on tilaajalle useita hyötyjä, kuten:

 • Laadun tasaisuus koko henkilöstön ja prosessin osalta
 • Systemaattinen laadun seuranta
 • Tunnollinen urakan jälkihoito
 • Työturvallisuusasioiden ja riskien hallinnan tärkeys
 • Tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen yhdessä tilaajien/asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen huolellisen kustannuslaskennan ja taloudenpidon avulla.
 • Sujuva viestintä työnjohdolta mm. aikataulujen ja tiedottamisen osalta
 • Kaluston ja tarvikkeiden toimintavarmuus ja huoltosuunnitelma.
 • Lakiasiat ja säännökset

Käymme seuraavaksi näitä hyötyjä läpi, sekä kerromme, miten ne konkreettisesti näkyvät meidän kanssa työskenteleville tilaajille. 

Laatujärjestelmä tarkoittaa laadukasta kattourakointia

Kaikki toimipisteemme auditoidaan säännöllisesti ulkoisen auditoijan toimesta, minkä lisäksi laatujärjestelmään kuuluvat sisäiset auditoinnit, joissa tekijät haastattelevat toisiaan hallinnon puolelta tulevan auditoinnin vetäjän johdolla. Tässä prosessissa saadaan vuosittain käytyä kaikki olennaisimmat asiat läpi, jotta urakointi sujuu kaikilla yhtä laadukkaasti myös jatkossa. 

Auditointien yhteydessä käydään läpi toimintaan liittyvät säännökset ja lakimuutokset, mikä varmistaa sen, että olemme aina ajan tasalla uusimmistakin käänteistä. 

Lisäksi koko henkilöstöllä on pääsy reaaliajassa päivitettävään toimintakäsikirjaan, josta löytyy kirjallisessa muodossa ohjeistukset ja toimintamallit koko toiminnan eri osa-alueisiin. Uuden henkilöstön koulutus ja perehdytys on helpompaa ja tehokkaampaa laatukäsikirjan avulla, vaikka käytössä tuleekin olla lisäksi perinteinen mestari-kisälli-malli käytännön töiden oppimiseen.

ISO 9001:2015-sertifikaatti kattaa koko palveluprosessin sisältäen markkinointiin, myyntiin, tuotantoon ja hallintoon, ja muuhun yhtiön ja tilaajan väliseen toimintaan liittyvät toimenpiteet. 

Kaikki kytkeytyvät toisiinsa, ja prosessi etenee jouhevasti ilman turhia katkoksia tai muistutteluja. Näin toiminnan järjestelmällisyys pysyy paremmalla tasolla, ja toiminnanohjausjärjestelmä hyötykäytössä. 

Sertifikaatti osoittaa, että yritys on ottanut käyttöön ja ylläpitää laadunhallintajärjestelmää, joka täyttää standardin vaatimukset. Tämä antaa ostajalle vakuutuksen siitä, että yritys noudattaa vahvoja prosesseja varmistaakseen tuotteidensa tai palvelujensa laadun.

Työn ja prosessin laatua seurataan systemaattisesti, jolloin saadaan parhaat menetelmät ja materiaalit vakiinnutettua nopeammin toimintaan ja karsittua vähemmän toimivat tekijät pois.

Tunnollisuus ja laadukas työskentely lisäävät turvallisuutta

Laatujärjestelmään kuuluu olennaisesti urakan luovutus dokumentoidusti, sekä mahdollisten poikkeamien nopea ja tehokas hoito. Lisäksi tärkeä aspekti on poikkeamien käsittely niin, ettei toistuvia virheitä pääse syntymään. Takuuaikainen toiminta on määritelty ja huoltosopimuksen avulla oikeat huoltotoimenpiteet tulee tehtyä oikeaan aikaan.

Laatujärjestelmässä kaikki toiminta lähtee turvallisuuden varmistamisesta. Työturvallisuussuunnitelma tehdään jokaiseen urakkaan erikseen, ja muut toimintaan liittyvä riskit analysoidaan tarkasti auditointien yhteydessä, sekä jokaisella työmaalla erikseen. Riskit pidetään hallinnassa oman toimintamme avulla.

ISO 9001:2015 edellyttää yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa laatuun. Tämä edistää vakaampaa ja ennustettavampaa hankintaketjua ostajille.

Meidän kanssa työskennellessä, sinulle jää urakasta hyvät kirjalliset tiedot ja raportit, joihin voit aina tarpeen tullen palata. 

Sammaleen poisto sujuu työntekijöiltämme rutiinilla. Homma hoidetaan ammattimaisesti ja nopeasti.

Asiakaspalvelu mahdollistaa jatkuvan kehittymisen – ja se näkyy tyytyväisyydessä

Laatusertifioinnin ajatuksena on toiminnan jatkuva kehittäminen, mikä ajan myötä näkyy tilaajalle parempana palveluna. 

Laatujärjestelmässä määritellään yrityksen toiminnalle sekä taloudelliset, että laadulliset mittarit, joita seurataan. Meillä yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku, joka oli vuonna 2023 72

Vaikka taloudelliset mittarit ovatkin tärkeä osa laatujärjestelmää, ei asiakaspalvelun ja -palautteen roolia voi riittävästi painottaa. Jo tieto siitä, että asiakastyytyväisyyttä mitataan, nostaa kokemuksemme perusteella toiminnan tasoa tilaajan näkökulmasta huomattavasti. 

ISO 9001:2015 korostaa asiakastarpeiden ymmärtämistä ja täyttämistä. Tilaaja voi luottaa siihen, että yritys keskittyy tuottamaan tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat tai ylittävät asiakkaan odotukset.

Laatusertifioinnin jälkeen viestintään on kiinnitetty paljon huomiota. Kattopinnoituksissa on paljon muuttuvia tekijöitä sääolosuhteista lähtien, joten kommunikoinnin ja viestinnän merkitys ovat valtavan suuria urakoinnin onnistumisessa, ja riittävän asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa. Viestintä tulee tehdä suunnitellusti ja johdonmukaisesti. Tarvittaessa on pystyttävä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin osaavan työnjohdon toimesta. Ammattitaitoisen työnjohdon avulla isotkin urakat saadaan vietyä läpi sujuvasti. 

Parantunut sisäinen viestintä johtaa parempaan ulkoiseen viestintään, mikä hyödyttää yrityksen ja sen asiakkaiden välistä suhdetta.

Lue, mitä ammattimainen työnjohto merkitsee meille >>

Valitsemalla meidät, saat varmuutta, turvaa ja ammattitaitoa

Tilaajan kannalta mm. urakoiden takuulla on enemmän merkitystä, kun on varmuus siitä, että toiminta tulee jatkumaan koko takuuajan, ja takuukorjauksiin on tarvittaessa riittävästi varoja kassassa. Laatusertifikaatti tuo toimintaan luottamusta, mikä puolestaan on kaiken liiketoiminnan perusta. 

Standardi kannustaa organisaatioita optimoimaan prosessejaan – jolloin tehokkuus paranee. Tämä tuo säästöjä yritykselle, ja nämä säästöt voivat jossain määrin siirtyä myös tilaajalle.

Kaluston huoltosuunnitelman avulla vältetään turhat viivästykset tai laatupoikkeamat turhien laiterikkojen takia. Pesu- ja pinnoitustyön laatu ja tehokkuus tulevat osaltaan riittävän tehokkaan ja hyvin pidetyn kaluston kautta. Tehokkuuden paraneminen koko toiminnassa on ollut yksi merkki toimivasta laatujärjestelmästä.

Kattojen huollot nopeasti, edullisesti ja ammattitaidolla – Pohjolan Pintamestarit

On vastuullasi sitten kokonainen taloyhtiö, tai vain oman kotisi katto, säännöllinen huolto varmistaa katon kestävyyden ja turvallisuuden.Me huollamme, kunnostamme sekä pesemme ja maalaamme kattosi tehokkaasti, ammattitaidolla ja ilman yllättäviä lisäkuluja – laadukkaasti ja tyytyväisyydestäsi huolehtien.